Triplepro

group

Disclaimer & Privacy Policy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de alle websites van TriplePro. Te weten:

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de wervingswebsites

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel TriplePro zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. TriplePro garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie gebruiken

TriplePro behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TriplePro of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

TriplePro behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij TriplePro daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast TriplePro de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan de TriplePro vestiging waar u uzelf heeft ingeschreven. Ook kunt u een e-mailbericht sturen aan afmelden@triplepro.nl Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt niet bijgehouden door middel van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u überhaupt geen cookies ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze websites op een juiste manier werken.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer/privacy policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.